طرح توسعه فازهای ١٢

طرح‌ توسعه‌ فاز 12 به‌ منظور برداشت روزانه‌ 3000 ميليون‌ فوت‌ مكعب‌ گاز از مخزن‌ پارس جنوبي طراحي‌ شده و در دست اجرا ميباشد

 هدف‌ از توسعه‌ اين‌ فاز عبارت‌ است‌ از:
    توليد روزانه‌ 81ميليون‌ متر مكعب‌ گاز طبيعي‌ جهت‌ تزريق‌ به‌ خط‌  IGAT6 (خط‌ لوله‌ ششم‌ گاز كشور)
    توليد روزانه‌ 120000 بشكه‌ ميعانات‌ گازي‌ سنگين‌.
    توليد روزانه‌ 750 تن‌ گوگرد دانه‌بندي‌ شده‌.  

 تاسيسات‌ دريايي‌ اين‌ طرح‌ عبارتند از:
جمعا 4 سكوي دريايي شامل سه‌ سكوي‌ مستقل‌ سرچاهي (هريك داراي 12 حلقه چاه) و يك سكوي اقماري (9 حلقه چاه) هر كدام‌ مجهز به‌ تاسيسات‌ ذيل‌:

    تفكيك‌كننده‌ سه‌ فازه‌ (گاز مايعات‌ آب‌) جهت‌ آزمايش‌ چاهها.
   دو واحد تفكيك‌كننده‌ سه‌ فازه‌ (گاز مايعات‌ آب‌) جهت‌ جداسازي‌ آب‌.
   تصفيه‌كننده‌ آبهاي‌ آلوده‌ به‌ مواد نفتي‌ قبل‌ از تخليه‌ به‌ دريا
   سكوي‌ مشعل‌ سه‌ پايه‌ در فاصله‌ 160 متري‌ از سكوي‌ اصلي‌ جهت‌ تخليه‌ اضطراري‌.
   سه رشته خط‌ لوله‌ دريايي‌ 32 اينچي‌ به‌ طول‌ تقريبي 150 كيلومتر جهت‌ انتقال‌ گاز توليدي‌ به‌ پالايشگاه و يك رشته خط لوله 20 اينچ به طول 20 كيلومتر جهت اتصال سكوي اقماري.
   سه رشته خط‌ دريايي‌ 4.5 اينچي‌ انتقال‌ محلول‌ گلايكول هريك به‌ طول‌ تقريبي 150 كيلومتر

 تاسيسات‌ ساحلي‌ اين‌ طرح‌ عبارتند از:
    واحدهاي‌ دريافت‌ و جداسازي‌ گاز و مايعات‌، تثبيت‌ ميعانات‌ گازي‌.
   6رديف‌ تصفيه‌ گاز هر يك‌ شامل‌ واحدهاي‌ شيرين‌سازي‌، نم‌زدايي‌، تنظيم‌ نقطه‌ شبنم‌ و مركاپتان‌زدايي‌ هر كدام به‌ ظرفيت‌ پالايش‌ 500 ميليون‌ فوت‌ مكعب‌ در روز.
   واحد فشرده سازي و تراكم‌ گاز جهت‌ صادرات.
   4 رديف واحدهاي استحصال‌ و بازيافت گوگرد به همراه واحد جامد سازي و دانه‌بندي‌ گوگرد.
   واحد احياء منواتيلن‌ گلايكول‌.
   سرويس‌هاي‌ جانبي‌ شامل‌ بخار، توزيع برق‌، آبگيري از دريا‌ و سرويس‌هاي‌ متفرقه‌ از قبيل‌ نيتروژن‌، هواي فشرده و غيره‌.
   سيستم تصفيه‌ آبهاي‌ صنعتي‌ و فاضلاب‌.
   سيستم‌هاي‌ مشعل‌ جهت‌ تخليه‌ اضطراري‌.
   سيستم‌ سوخت‌ گاز و ديزل‌ پالايشگاه‌.
   سيستم‌ آب‌ آتش‌نشاني‌ (مخزن‌ و تلمبه‌ها و شبكه‌)
   اطاقهاي‌ كنترل‌، پستهاي‌ برق‌، آزمايشگاه‌، انبار، كارگاه‌، دفاتر و غيره‌.
   چهار مخزن‌ جهت‌ ذخيره‌ و صادرات‌ ميعانات‌ گازي‌

طرح‌ توسعه‌ اين‌ فاز به‌ روش بيع متقابل به شركت‌ پتروپارس‌ واگذار گرديده است كه عمليات اجرايي بخشهاي اصلي پالايشگاه خشكي در بهمن ماه 1388 آغاز شده و در نيمه دوم سال 1391 به اولين بهره برداري خواهد رسيد.


پروژه ها > میدان گازی پارس جنوبی > درحال بهره برداری > فاز ١٢