نمایش فیلم

١. فيلم خبري پرس تي وي از پارس جنوبي
٢. معرفي شركت نفت و گاز پارس
٣. بهره برداری از سکوی فاز ٩ پارس جنوبی
٤. ساخت ونصب سكوي طرح توسعه لايه نفتي پارس جنوبي
٥. روشن شدن مشعل فاز ٩ پارس جنوبي در قلب خليج فارس
٦. پیشرفت 50 درصدی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی
٧. آغاز عمليات طرح توسعه ميدان پارس شمالي
٨. ميدان گازي پارس جنوبي ؛ منبع ارزشمند تامين انرژي كشور
٩.افزایش26درصدی حجم برداشت گاز از میدان پارس جنوبی در سال 88
١٠.ثبت ركورد جديدحفاري در فاز12پارس جنوبي
١١.پارس جنوبي معطل هيچ شركتي نمي ماند
١٢.ساخت تجهيزات سرچاهي پارس جنوبي در داخل كشور
١٣.فروش اوراق مشاركت ارزي پارس جنوبي
١٤. افتتاح 6 طرح پتروشيمي در پارس جنوبي
١٥.رشد50درصدي توليدگازپارس جنوبي در دولت نهم
١٦.يكپارچگي تصميم گيري در پارس جنوبي
١٧.پيشرفت عمليات ساخت فازهاي17و18پارس جنوبي
١٨.بی نیازی کشور از تولید کود شیمیایی و آمونیاک
فيلم خبري پرس تي وي از پارس جنوبي
معرفي شركت نفت و گاز پارس
٣. بهره برداری از سکوی فاز ٩ پارس جنوبی
ساخت ونصب سكوي طرح توسعه لايه نفتي پارس جنوبي
روشن شدن مشعل فاز ٩ پارس جنوبي در قلب خليج فارس
پیشرفت 50 درصدی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی
آغاز عمليات طرح توسعه ميدان پارس شمالي
ميدان گازي پارس جنوبي ؛ منبع ارزشمند تامين انرژي كشور
افزایش26درصدی حجم برداشت گاز از میدان پارس جنوبی در سال 88
ثبت ركورد جديدحفاري در فاز12پارس جنوبي
پارس جنوبي معطل هيچ شركتي نمي ماند
ساخت تجهيزات سرچاهي پارس جنوبي در داخل كشور
فروش اوراق مشاركت ارزي پارس جنوبي
افتتاح6طرح پتروشيمي در پارس جنوبي
رشد50درصدي توليدگازپارس جنوبي در دولت نهم
يكپارچگي تصميم گيري در پارس جنوبي
پيشرفت عمليات ساخت فازهاي17و18پارس جنوبي
بی نیازی کشور از تولید کود شیمیایی و آمونیاک

رسانه > نمایش فیلم