مدیریت مهندسی نفت و گاز

يكي از وظايفي كه شركت نفت و گاز پارس به عهده دارد حفاري بيش از 500 حلقه چاه به منظور توسعه ميادين گازي پارس جنوبي، پارس شمالي، گلشن و فردوسي مي باشد.

به همين منظور ايجاد يك مديريت علمي، به روز و با قابليتهاي ويژه براي برنامه ريزي و اجراي اين وظيفه بسيار ضروري مي نمايد، لذا مديريت مهندسي نفت و گاز بايستي با برنامه ريزي منسجم و يكپارچه اقدام به شناسايي ميادين و مخازن در حال توسعه خود و برنامه ريزي لرزه نگاري، حفاري چاههاي توصيفي و گزارش گيري پيوسته وانجام مطالعات جامع مخازن حوزه فعاليت شركت نفت و گاز پارس اطلاعات دقيق، متقن و جامعي را در اين خصوص به مديريت شركت ارائه نمايد.

اين مديريت از پنج زير مجموعه اصلي تشكيل شده است كه وظايف ذيل را به عهده دارند:


مهندسي مطالعات مخازن و پتروفيزيك

اين بخش با حركت در چهارچوب وظايف خود، يعني آناليز صحيح خصوصيات مختلف مخزن و درك دقيق روابط مابين آنها و همچنين وارد نمودن اطلاعات منتج از آن به مدل شبيه سازي، سعي در آن دارد تا با به‌روز كردن مدل در راستاي تطابق بهتر و دقيق‌تر تاريخچه مخزن با نتايج حاصل از پيش‌بيني مدل و كاهش عدم قطعيت‌هاي آن قدم بردارد تا بتواند با تخمين ميزان ذخاير هيدروكربني و پيش‌بيني عملكرد توليد مخزن، علاوه بر اعمال تصميم‌گيري‌هاي درست درباره نحوه توسعه ميادين، با تعيين صحيح محل چاههاي توصيفي و توسعه‌اي و برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي توليد بهينه از چاههاي ميدان، به عنوان راهنماي استراتژي‌هاي بعدي توليد ايفاي نقش نمايد.

اين بخش با تهيه برنامه جامع توسعه ميدان، طراحي و نظارت بر تستهاي درون‌چاهي، نمودار‌گيري از چاه، برنامه مشبك‌كاري و اسيد‌زني و تفسير و بررسي نتايج بدست‌آمده و همچنين نظارت كلي بر حفاري و تكميل چاهها و عمليات تعميراتي آن، نقش كليدي در افزايش استنباط كلي از مخزن و ايجاد نگرش صحيح‌تر از كل ميدان را بر‌عهده دارد و در حقيقت تعريف معماري مخزن بر عهده اين بخش از مديريت مهندسي نفت و گاز مي‌باشد.


مهندسي ژئوفيزيك و زمين شناسي

برنامه‌ريزي ، نظارت ، هدايت و پيگيري كليه فعاليتهاي زمين شناسي و ژئوفيزيكي و همچنين ارزيابي‌هاي زمين شناسي و ژئوفيزيكي ميادين در حال توسعه و تامين اطلاعات مورد نياز اداره مهندسي مخازن و اداره حفاري و نيز اظهار نظر نهايي و نظارت عالي در كاربرد تجارب و اصول علمي و فني و اعمال روش‌ها و تكنولوژي‌هاي نوين در امور زمين شناسي و ژئوفيزيكي كليه ميادين تحت پوشش توسط مهندسين زبده و كارآزموده در اين بخش صورت مي‌پذيرد.

ژئوفیزیک : در بخش ژئوفيزيك با برخورداری از کارشناسان توانمند و كارآزموده، برنامه ريزي، هدايت و نظارت بر كليه‌ي فعاليتهاي ژئوفيزيكي مانند عملیات، پردازش اطلاعات لرزه نگاري و تعبیر و تفسیر این اطلاعات صورت ميگيرد. همچنين با ارزيابي هاي ژئوفيزيكي ميادين تحت پوشش، اطلاعات مورد نياز جهت بررسي هاي مخزني و حفر چاههاي جديد در اختيار كارشناسان اين بخشها قرار ميگيرد.لرزه نگاری كه بعنوان یکی از شاخه‌های ژئوفیزیک شناخته می‌شود، شامل مطالعه علمی گسترش امواج الاستیک در زمین می‌باشد. هدف اصلی از مطالعات لرزه ای، بدست آوردن اطلاعات زمین شناختی از داده های لرزه ای است.

محصول نهائی مطالعات لرزه نگاري شامل اطلاعات ساختاري از قبيل شكل هندسي لايه ها و گسلها و همچنين اطلاعات خصوصيات مخزني از جمله تخلخل بوده كه اطلاعات لازم جهت ساخت مدل زمين شناسي مخزن را فراهم مي كند.

زمين شناسي: مطالعات زمين شناسي بعنوان گام اول در اكتشافات هیدروکربوری قلمداد شده و همواره در پروژه‌هاي اكتشافي و توسعه ای از جايگاه ويژه اي بر خوردار بوده است. فعالیت های انجام شده در بخش زمینشناسی شامل مطالعات زمین شناسی (مطالعات بنیانی و کاربردی) و همچنین عملیات زمین شناسی میباشد که طیف گسترده ای از تخصص های مختلف شامل زمین شناسی نفت، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، چینه شناسی و زمین شناسی مهندسی را در بر میگیرد.

به طورکلی فعالیت های انجام شده در بخش مطالعات زمین شناسی، بستر اجرایی لازم برای تعیین محل حفاری چاه ها، تعداد و الگوی آنها و همچنین تهیه طرح های توجیهی برداشت از میادین هیدروکربوری را فراهم می آورد.

بخش عملیات زمین شناسی پس از اتمام طرح های توجیهی زمین شناسی پایه، مسئولیت اجرا، برنامه ریزی و نظارت بر حفاری چاههای اکتشافی، توصیفی و توسعهای را بر عهده دارد و برای نیل به این هدف به طور مستمر با بخش مطالعات زمین شناسی در ارتباط بوده و اطلاعات حفاری، توصیف زمین شناسی واحدهای سنگی و عمق ورود به لایه های مختلف را به جهت تکمیل مطالعات آینده و تهیه طرح های توسعه میادین در اختیار مدیریت مهندسی نفت و گاز قرار میدهد.فعالیت های انجام شده در بخش زمین شناسی طیف گستردهای از مطالعات زيست- چينه اي، مطالعات رسوب شناسي و توصیف مغزه ها، ارزیابی انواع سنگ منشاء، مخزن و پوش سنگ و تعیین نحوه گسترش آنها، ارزیابیهای پتروفیزیکی، مطالعات مکانیک سنگ و پایداری دیواره چاه و همچنین تهيه نقشه ها و مدلهای زمينشناسي به منظور تعيين حجم مخزن را در بر میگیرد.


مهندسي حفاري
نظارت بر كليه مراحل فعاليتهاي عملياتي و مهندسي جهت حفر چاهها و هماهنگ نمودن كادر مخصوص و خدمات فني با عمليات حفاري و ديگر واحدهاي ذيربط و همچنين مطالعه و بررسي و طراحي برنامه هاي تدوين شده و ايجاد هماهنگي و ارتباط با مديريت طرح ها و ادارات ذيربط مهندسي نفت و زمين شناسي و تهيه گزارش از عملكرد برنامه هاي اجرايي و ارزيابي كليه مسائل فني تخصصي در راستاي بالا بردن كيفيت و كميت كارها و برآورد هزينه ها توسط گروهي از با تجربه ترين و زبده ترين مهندسان در اين مديريت انجام مي گيرد.

مهندسي عملیات مخازن و مهندسي بهره برداري

تعیین موقعیت جغرافیایی چاه های تولیدی بر مبنای مدل، تعیین فواصل مشبک کاری چاه های تولیدی، ارائه راهکارهای مناسب به منظور بهره برداری بهینه از مخازن نفت و گاز، تهیه برنامه تعمیر و تکمیل چاه ها و رفع تمامی مشکلات ایجاد شده برای چاه های نفت و گاز از مهمترین وظایف مجموعه مهندسی عملیات مخازن و مهندسي بهره برداری می باشند. به همین منظور، مجموعه مذکور عهده دار برنامه ریزی و نظارت جهت اجرای عملیات های درون چاهی شامل آزمايشات چاه آزمایی، مشبک کاری، اسیدکاری، مانده يابي، لایه آزمایی مکرر (RFT/MDT/XPT)، آزمایش ساق مته، نمودارنگار تولید (PLT/PSP) و تست های سرچاهی می باشد.

این واحد با تفسیر اطلاعات حاصل از نمودارهاي مختلف و تست های درون چاهی و سر چاهی توسط نرم افزارهای موجود، برنامه پیش بینی بهره دهي شش ماهه و پنج ساله چاهها، پیش بینی پنج ساله تعمير و حفاري چاهها و اطلاعات و عملكرد مخازن را ارائه و در اختیار سایر مجموعه های مدیریت مهندسی نفت و گاز و مدیریت عملیات شرکت نفت و گاز پارس قرار می دهد.


ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز

سياست گذاري، هدايت و نظارت بر فعاليت هاي ازدياد برداشت از مخازن ميادين پارس جنوبي ، گلشن و فردوسي و پارس شمالي در چار چوب خط مشي سازماني شركت، تهيه و تدوين برنامه و سند مديريت استراتژيك ازدياد برداشت (IOR/EOR) و توليد صيانتي از مخازن، برنامه ريزي كاربردي جهت شناسايي، تدوين، بهره برداري از فناوريهاي نوين ازدياد برداشت از جمله فعاليتهاي اين بخش مي باشد كه با همكاري و تعامل با ساير واحدهاي اين مديريت قابل دستيابي است.

همچنين نظارت بر نحوه عملكرد مخازن مذكور و اتخاذ شيو هاي مناسب جهت توليد ثانويه و يا بهبود توليد در زمان بنديهاي كوتاه مدت و بلند مدت همراستا با دوره پايداري توليد از مخازن از جمله ديگر فعاليتهاي اين واحد مي باشد.

بنابراين به راحتي مي توان دريافت يكي از مهمترين و حساسترين بخشهاي اين شركت مديريت مهندسي نفت و گاز مي باشد كه تاكنون با استفاده از علوم روز توانسته است به بسياري از اهداف از پيش تعيين شده دست پيدا كند. در اختيار گرفتن بهترين سكوهاي حفاري، تهيه قراردادهايي به منظور ساخت و اجاره سكوي حفاري با شركتهاي داخلي، حفر چاههاي توصيفي جديد، انجام لرزه نگاري هاي سه بعدي مخازن در حال توسعه و انجام مطالعات جامع ميدان پارس جنوبي و ساير ميادين و همچنين تهيه MDP هاي فازهاي توسعه اي و بسياري از موارد ديگر تنها قسمتي از فعاليتهاي اين مديريت در مجموعه مديريتهاي ستادي شركت نفت و گاز پارس مي باشد.

 
|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company