1398/12/09
تعمیر و نگهداری تجهیزات سرچاهی و درون چاهی و خدمات چاه‌پیمایی چاه های تولیدی سکوهای دریایی میدان گازی پارس جنوبی


شماره مناقصه : 35-98-1095
عنوان مناقصه : تعمیر و نگهداری تجهیزات سرچاهی و درون چاهی و خدمات چاه‌پیمایی چاه های تولیدی سکوهای دریایی میدان گازی پارس جنوبی
شرکت نفت و گاز پارس (کارفرما) در نظر دارد انجام خدمات ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط زیر به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید:

شرح پروژه:
تعمیر و نگهداری تجهیزات سرچاهی و درون چاهی و خدمات چاه‌پیمایی چاه¬های تولیدی سکوهای دریایی میدان گازی پارس جنوبی

شرایط مناقصه گر:
1- داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
2- توانایی ارائه ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ چهارده ميليارد و پانصد و هشت ميليون و پانصد و شانزده هزار و پانصد و هشتاد و شش (14،508،516،586) ریال
3- دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای حسابداران رسمی ذیصلاح و کد اقتصادی و شناسه ملی در صورت شمول قوانین و مقررات.
4- ارائه اساسنامه شرکت برای شرکتهای ایرانی و یا مجوز فعالیت برای شرکت¬های خارجی در زمینه موضوع مناقصه.
برآورد كارفرما: مبلغ ناخالص ششصد و بيست و هفت ميليارد و بيست و پنج ميليون و هشتصد و بيست و نه هزار و دويست و هشتاد و سه (627،025،829،283) ریال براي مدت 3 سال می‌باشد.
مقتضی است نمایندگان متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه بلافاصله بعد از چاپ آگهي نوبت اول تا 3 روز کاری بعد از چاپ آگهي نوبت دوم و تا پايان وقت اداري به آدرس اینترنتی شرکت نفت و گاز پارس www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاری مناقصات مراجعه فرمایند. مهلت و محل تحویل استعلام ارزیابی کیفی 14 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و آدرس تهران، خیابان دكتر فاطمی، نبش خیابان پروین اعتصامی، پلاك 1، شركت نفت و گاز پارس، واحد خدمات مناقصات بوده و چنانچه تغییری در آن به وجود آید از طریق آگهی به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.
آخرين مهلت تحویل اسناد و مدارک: 14 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه.
تاریخ گشایش پیشنهادها: طبق تاریخ های مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
پیشنهادات مناقصه گران می بایست برای مدت 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت ارسال پیشنهادات معتبر باشد.
مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ چهارده ميليارد و پانصد و هشت ميليون و پانصد و شانزده هزار و پانصد و هشتاد و شش (14،508،516،586) ریال که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود:
الف- ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما
ب- واریز وجه نقد به شماره حساب جاری شرکت نفت و گاز پارس به شماره 4021789250 بانک ملت شعبه مستقل مرکزی کد 9/6352
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می توانند با شماره تلفن 5 و 83762604 تماس حاصل نمایند.

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company