قبل‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ :
    خط‌ لوله‌ اول‌ سراسري‌ گاز به‌ قطر 42 اينچ‌ كه‌ از پالايشگاه‌ بيد بلند آغاز و تا آستارا ادامه‌ پيدا كرده‌ است‌.

 پس‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ «برنامه‌ اول‌ توسعه‌»:
    خط‌ لوله‌ دوم‌ سراسري‌ گاز به‌ قطر 56 اينچ‌ كه‌ از پالايشگاه‌ كنگان‌ آغاز و تا شهر قزوين‌ ادامه‌ پيدا كرده‌ است‌.
    خطوط‌ لوله‌ احداثي‌ برنامه‌هاي‌ دوم‌ و سوم‌ توسعه‌
    خط‌ لوله‌ تقويت‌ خط‌ لوله‌ سراسري‌ دوم‌ گاز به‌ قطر 56 اينچ‌ كه‌ از پالايشگاه‌ كنگان‌ آغاز و تا استان‌ اصفهان‌ ادامه‌ مسير مي‌دهد.
    خط‌ لوله‌ 56 اينچ‌ انتقال‌ گاز فازهاي‌ 1، 2، 3، 4 و 5 كه‌ از غرب‌ عسلويه‌ آغاز شده‌ و پس‌ از حدود 70 كيلومتر به‌ پالايشگاه‌ كنگان‌ وصل‌ و سپس‌ از طريق‌ خط‌ لوله‌ سراسري سوم‌ انتقال‌ گاز كه‌ به‌ استان‌ مركزي‌ و در نهايت‌ به‌ شمال‌ غربي‌ كشور متصل‌ مي‌گردد، قسمتي‌ از گاز مورد نياز كشور را تامين‌ مي‌نمايند.

    خط‌ لوله‌ چهارم‌ سراسري‌ گاز به‌ قطر 56 اينچ‌ كه‌ از شرق‌ عسلويه‌ آغاز و گاز توليدي‌ فازهاي‌ 1 تا 5 پارس‌ جنوبي‌ را به‌ استانهاي‌ فارس‌ و اصفهان‌ منتقل‌ مي‌نمايد.
    خط‌ لوله‌ پنجم‌ سراسري‌ گاز ترش‌ به‌ قطر 56 اينچ‌ كه‌ از شرق‌ عسلويه‌ آغاز و گاز توليدي‌ فازهاي‌ 6، 7 و 8 را به‌ استان‌ خوزستان‌ جهت‌ تزريق‌ به‌ چاههاي‌ نفت‌ منتقل‌ مي‌كند.
    خط‌ لوله‌ ششم‌ سراسري‌ گاز به‌ قطر 56 اينچ‌ كه‌ از عسلويه‌ آغاز و گاز توليدي‌ فازهاي‌ 6 الي‌ 10 را به‌ منظور مصرف‌ به‌ خوزستان‌ و غرب‌ كشور منتقل‌ مي‌نمايد.
    خط‌ لوله‌ هفتم‌ سراسري‌ گاز به‌ قطر 56 اينچ‌ كه‌ از شرق‌ عسلويه‌ آغاز و به‌ استان‌ هرمزگان‌ و پالايشگاه‌ سر خون‌ متصل‌ و گاز توليدي‌ از پارس‌ جنوبي‌ را به‌ استانهاي‌ هرمزگان‌، سيستان‌ و بلوچستان‌ و كرمان‌ انتقال‌ مي‌دهد.
    خط‌ لوله‌ هشتم‌ سراسري‌ گاز به‌ قطر 56 اينچ‌ كه‌ از شرق‌ عسلويه‌ آغاز و پس‌ از عبور از پارسيان‌ در استان‌ فارس‌ به‌ استان‌ اصفهان‌ و سپس‌ به‌ استان‌ قم‌ انتقال می یابد.
    احداث خطوط لوله سوم تا هشتم سراسری انتقال گاز پس از آغاز طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی آغاز شده است.


طرح های پشتیبانی > خطوط سراسری انتقال گاز