بازرسی و حفاظت فنی

امور بازرسي و حفاظت فنی تحت نظر و با هماهنگي مجريان پروژه‌ها وظيفه خطير نظارت عاليه بر انجام پروژه‌ها مطابق با مشخصات فني و استانداردهاي مبنا را بر عهده داشته و در اين راستا با تمامي توان و نيروی خود در انجام وظايف محوله ايفاي نقش مي‌كند.

حيطه كاری امور بازرسی و حفاظت فنی به نحوی تدوين شده است كه علاوه بر اين كه در زمينه طراحي و اجراي پروژه‌ها نظارت عاليه دارد در بازرسي سفارشات داخلي و خارجي ، اظهار نظر فنی، ارزيابي صلاحيت سازندگان و كميته كارشناسي نيز انجام وظيفه مي‌نمايد.

 اهم وظايف اين امور به شرح ذيل مي‌باشد:
 بازرسي فنی مشاركت در تدوين و طراحي پروژه‌های نفت و گاز پارس در رابطه با مسايل فني به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط فنی و انسجام مكانيكی تاسيسات، ادوات ، ماشين آلات دوار و غيره در كليه مراحل طراحي، تهيه كالا، اجرا، آزمايشات و راه‌اندازي آنها . مطالعه و اظهار نظر در رابطه با مشخصات فنی پروژه‌ها و نظارت بر اجراي آنها در كليه مراحل مذكور به منظور حصول اطمينان از تطابق آنها با استانداردهاي بين‌المللي و طراحي پايه و ساير ضوابط فني وزارت نفت.
 
 ارايه گزارشات تحليلی و دادن مشاوره در زمينه بازرسي فنی، حفاظت فنی مشكلات در تدوين و طراحي پروژه‌های نفت و گاز پارس در رابطه با سامانه‌های حفاظتی ، و كنترل خوردگی به منظور حصول اطمينان از ملحوظ نمودن استانداردهاي بين المللی.
مطالعه و اظهار نظر در رابطه با مشخصات فنی سامانه‌های حفاظتی پروژه‌های نفت و گاز پارس و طرح‌های جانبی و حصول اطمينان از انطباق آنها با ضوابط فني و موثر بودن طراحي ، تهيه كالا، اجرا، آزمايشات، تكميل و راه اندازي و ارايه نظرات كارشناسي و سپس نظارت بر اجراي آنها.

 ارايه گزارشات كارشناسی و تجزيه تحليل علل خوردگي و دادن مشاوره در رابطه با مديريت خوردگی .
تضمين كيفيت مشاركت در تدوین سياست‌هاي نظام كيفی به عنوان بخشی از طراحي پايه به منظور حصول اطمينان از برقراي نظام‌های كيفی در پيمانكاران اصلي وفرعی منطبق با ملزومات استانداردهاي ايزو سری 9000 و اجرای كامل آنها در كليه مراحل طراحی، تهيه كالا، اجرا، آزمايشات، تكميل و راه‌اندازي پروژه‌های نفت و گاز پارس و طرح‌های جانبی.

 مطالعه و اظهار نظر در رابطه با مشخصات فنی پروژه‌ها و حصول اطمينان از تطابق آنها با ملزومات طراحی پايه استانداردهای بين المللي و مصوب شركت ملي نفت ايران در زمينه‌هاي فني و مرتبط و اهداف كيفی وزارت نفت و ارايه گزارشات كارشناسی.
ارايه پيشنهادات كارشناسي در جهت ارتقاء كيفيت فنی اجراي پروژه‌ها، چگونگي انجام بازرسي‌های فنی و نظارت بر آزمايشات مخرب و غير مخرب و نظارت عاليه در امور تضمين کيفيت.
 


مدیریت ها > بازرسي و حفاظت فني