شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1397/07/17
فيلم/ مستند سكوي SPQ1 پارس جنوبي