شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1397/11/10
مجري طرح فاز 14 پارس جنوبي منصوب شد

مجري طرح فاز 14 پارس جنوبي منصوب شد
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در حكمي محمدمهدي توسلي پور را به سمت مجري طرح فاز 14 پارس جنوبي منصوب كرد .
آخرين اخبار