شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1398/02/12
تعیین تکلیف میدان گازی فرزاد تا سه ماه آینده

تعیین تکلیف میدان گازی فرزاد تا سه ماه آینده
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران خبر داد: تعیین تکلیف میدان گازی فرزاد تا سه ماه آینده