پیش بینی آب و هوا

شهر: 

گزارش آب و هوا:
وضعیت حاضر : 41°C
حداکثر : 44°C
حداقل : 29°C

آفتابی
پیش بینی 5 روزه:
جمعه قسمتی ابری
حداکثر :44°C حداقل :29°C
شنبه قسمتی ابری
حداکثر :44°C حداقل :28°C
یکشنبه آفتابی
حداکثر :42°C حداقل :28°C
دوشنبه آفتابی
حداکثر :42°C حداقل :28°C
سه شنبه آفتابی
حداکثر :43°C حداقل :29°C
جزئیات بیشتر وضعیت کنونی :
حداکثر 44°C
حداقل 29°C
خنکی باد 41°C
سرعت باد km/h22.53
جهت وزش باد 180
عرض جغرافیایی 30.17
طول جغرافیایی 48.83
امکانات > پیش بینی آب و هوا