مدیریت مهندسی و ساختمان

مديريت مهندسي و ساختمان در تدوين سياست ها وتعيين خط مشي شركت براي طرحهاي توسعه اي نقش فعال و اساسي داشته و مجري سياست ها و برنامه هاي مصوب جهت دستيابي به اهداف شركت مي باشد. گستره فعاليتهاي شركت نفت و گاز پارس علاوه بر سايت يك واقع در عسلويه و سايت دو واقع در تمبک، منطقه اختر و مناطق جديد ويژه اقتصادي انرژي در حوالي شهرستان دير و زيارت دراستان بوشهر را پوشش خواهد داد كه محل اجراي طرحها توسعه فازهاي 19 الي 28، نيروگاه متمركز جديد و طرحهاي توسه ميادين گازي پارس شمالي و گلشن و فردوسی مي باشند.

با اجراي اين پروژه ها علاوه بر تامين كامل گاز مورد نياز داخلي بخش مهمي از توليدات به صادرات گاز از طريق خطوط لوله بين المللي و يا LNG اختصاص خواهد يافت. كليه فعاليتهاي مرتبط با پروژه هاي جديد شامل تدوين متون نهائي طرح توسعه مادر (MDP) و ساير مدارك فني لازمه،برآورد بودجه،برنامه زمان بندي اساسي طرح،برگزاري و هدايت مناقصات و مذاكرات قراردادي،تدوين متون نهائي قراردادها و تهيه گزارشات مرتبط جهت تصويب مقامات مسئول شركت ملي نفت ايران در مديريت مهندسي ساختمان متمركز است.

در مراحل اجرائي پروژه ها،مديريت مهندسي ساختمان عهده دار رياست كميته هاي مشترك مديريت (JMC) مي باشد و همچنين مستقيمآ و يا از طريق تخصيص پرسنل به واحدهاي مجري طرحها بر حسن اجراي امور و اعمال نظريات و سياستهاي شركت با رعايت اصول و استانداردها و اعمال قوانين و مقررات زيست محيطي و نيز همگامي با تكنولوژي روز مشاركت مي نمايد.

شايان ذكر است كه بررسي و اعمال نظر نهائي در مورد كليه دعاوي پيمانكاران اعم از افزايش يا كاهش كاري و تغيير كار علاوه بر بررسي گزارشات حسابرسي طرحها از مسئوليتهاي مديريت مهندسي و ساختمان است.

كميته هاي مستقر در مديريت مهندسي و ساختمان،صلاحيت پيمانكاران و سازندگان پيشنهادي طرفهاي قرارداد و يا متقاضي مشاركت در طرحها را با رعايت سياست تشويق و ارتقاء پيمانكاران و سازندگان ايراني بررسي مي نمايند.

 
Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian