مهندسی سیستم و بهره وری

از آنجائيكه هر سازمان بصورت يك سيستم باز هدفمند مسئوليت انجام فعاليتهاي خاصي را جهت نيل به اهداف و خط مشي تعيين شده به عهده دارد و از طرفي ديگر سازمانها همواره تحت تأثير شرايط محيطهاي بيروني و دروني قرار ميگيرند، لذا بمنظور حفظ تعادل و توازن سازمان و اجتناب از انحراف در مسير دستيابي به اهداف و استراتژيها، لازم است تا تمام ابعاد سازمان بطور مستمر از طريق مهندسي مجدد بازنگري و اصلاح شده و با توزيع مناسب منابع و امكانات و ايجاد هماهنگي بين زير سيستمهاي آن سازمان تهديدها به فرصت تغيير يافته و با برنامه‌ريزي جهت بهبود فرآيندها و ساختارهاي اطلاعاتي و پياده نمودن الگوها و نظامهاي نوين، بهره‌وري سازمان ارتقاء يابد.

اين مهم در شركت نفت و گاز پارس از وظايف واحد مهندسي سيستم‌ها و بهره‌وري بوده كه در ادامه به بخشي از وظايف آن اشاره مي شود:


اهم وظايف واحد مهندسي سيستم‌ها و بهره‌وري:

سازماندهي، طراحي و اصلاح ساختار سازماني با توجه به اهداف و خط مشي سازمان

ارائه تكنيك‌ها و روش‌هاي مناسب فرآيند انجام فعاليت‌ها جهت كاهش هزينه و افزايش بازدهي سازمان

تجزيه و تحليل، برنامه‌ريزي، طراحي و ايجاد سيستم ها و ساختارهاي اطلاعاتي و ارائه الگوها و راهكارهاي لازم جهت بهبود نظام اطلاعاتي

مطالعه و بررسي نقاط قوت و ضعف سازمان و بكارگيري نظامهاي نوين مهندسي در رفع نارسائيها و توزيع مناسب منابع جهت دستيابي به اهداف

طراحي و پياده‌سازي مكانيزم ها و سيستم‌هاي بهبود كيفيت و ارتقاء بهره‌وري در سازمان

 
Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian