چهارشنبه, 08 آذر,1391
مراكز خصوصي تحقيقات صنعت نفت شناسايي مي شوند

مراكز خصوصي تحقيقات صنعت نفت شناسايي مي شوند

پژوهشگاه صنعت نفت با انتشار فراخواني، از شركت ها‍‍‍،مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي واجد شرايط جهت اجراي طرح هاي پژوهشي صنعت نفت دعوت به همكاري كرد.


به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، پژوهشگاه صنعت نفت با هدف انجام طرح هاي پژوهشي نسبت به انتشار فراخوان عمومي اقدام كرد تا از اين مراكز تحقيقاتي و عملي فعال در صنايع نفت وگاز را شناسايي كند.

بنابراين گزارش، لازم است مراكز تحقيقاتي توانايي كاردر طرح هاي پژوهشي زير را دارا باشند.
1-دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت سيستم تركيبي فتو ولتائيك و حرارتي خورشيدي(PVT)
2-دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت پكيج موتورخانه(ديگ ومشعل)بر مبناي فن آوري چگالشي
3-دستيابي به دانش فني طراحي و توسعه سامانهMCHPبر پايه فن آوري موتور گاز سوز
4-دستيابي به دانش فني استفاده و بكارگيري منابع زيست توده جامد(ضايعات كشاورزي و جنگلي)به صورت مستقل و تركيبي با انرژي خورشيدي در مناطق روستايي و كشاورزي
5-توسعه فن آوري تكنولوژي احتراق در دماي بالا در كوره هاي صنعت نفت(HiCOT)
در اين فراخوان از تمامي دانشگاه ها و مراكزپژوهشي و شركت هاي ثبت شده در پارك هاي علمي و فناوري واجد شرايط درخواست شده تا نسبت به ارسال مدارك مورد نياز(فرمهاي شناسايي و همچنين توضيحات تكميلي در مورد طرح هاي پژوهشي مورد اشاره بر روي سايت پژوهشگاه صنعت نفت به نشاني www.ripi.ir ؛تا حداكثر 29 آذرماه سالجاري به پژوهشگاه صنعت نفت(پژوهشكده توسعه و بهينه سازي فناوريهاي انرژي)اقدام كرده و رسيد دريافت كنند.
متقاضيان مي تواند اطلاعات تكميلي در رابطه با موضوعات را در برگه هاي جداگانه تنظيم و به پيوستهاي مربوطه ضميمه كنند و بعد از تكميل فرمها، تمامي صفحات بايد توسط اشخاص مجاز امضا و مهر شوند.                        

براي هر يك از طرح هاي پژوهشي مورد اشاره نيز بايد فرم ها و مدارك درخواستي جداگانه تكميل و ارسال و بر روي پاكت هاي ارايه شده، عنوان فراخوان و همچنين عنوان طرح پژوهشي قيد شود.
در اين فراخوان آمده است، اين فراخوان صرفا‍ جهت شناسايي بوده و هيچ تعهدي ايجاد نمي كند.
متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44739595 ، نمابر 44739590 تماس بگيرند و يا به نشاني پژوهشگاه صنعت نفت؛ تهران-بلوار غربي-  مجموعه ورزشي آزادي - كد پستي:1485733111و صندوق پستي:1998-14665 مراجعه كنند.


بازگشت به آخرين اخبار
  هرگزتسليم نشو؛هر روزمعجزه تازه اي روي ميدهد.جكسون براون  
Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian