شنبه, 11 آذر,1391
ماهنامه اكتشاف و توليد به شماره 95 رسيد

ماهنامه اكتشاف و توليد به شماره 95 رسيد

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، نود و پنجمين شماره ماهنامه فني و تخصصي اكتشاف و توليد ويژه آبان ماه كه مشتمل بر "سرفصل‌هاي ويژه"، "اخبار" و "مقالات" است، توسط روابط عمومي شركت ملي نفت ايران منتشر شد.

سرفصل هاي ويژه اين شماره از ماهنامه به" ايجاد نهضت توليد علم درصنعت نفت؛ گامي مهم در تحقق اقتصاد پيشرفتۀ ايران"، " ضرورت نگاه نظام مند به بهره برداري از ذخايرهيدروربني كشور"، "تحليلي بر حضور شركت هاي آمريكايي در توسعه منابع نفت وگاز خليج فارس و درياي خزر"، "ملاحظات كليدي در برنامه ريزي توان توليد نفت خام كشور"، "اقدامات صورت گرفته جهت توسعه شيل هاي گازي در ايران و جهان"،" به كارگيري نسل جديد پمپ هاي ميله اي-مكشي درايران"، "فناوري لا يه  شكافي اسيدي؛ روشي نوين جهت انگيزش و بهبود توليد ازمخازن كربناته"،" بررسي حقوق و تعهدات كارفرما و پيمانكار در قراردادهاي حفاري روزانه" پرداخته است.

همچنين "مطالعه موردي افت شديد بهره دهي درمخازن كربناته گاز ميعاني"، "ممانعت از انسداد ستون چاه ناشي از رسوب آسفالتين از طريق كنترل سايز چوك"، "روش پيشنهادي براي بهينه سازي توليد در ميدان پارس جنوبي همراه با آناليز گره اي و استفاده از تكنولوژي چاه هاي چندشاخه اي"، "بررسي و تحليل حساسيت به زمان شروع تزريق و مكان چاه هاي تزرقي در عمليات تزريق ماده فعال كننده سطحي"،" تضعيف نوفه زمين غلت در داده هاي لرزه اي با استفاده از روش  مقداد منفرد تطبيقي" و "بررسي تاثير غلظت هاي متفاوت سديم كلرايد بر پايدارسازي سازندهاي شيلي با استفاده از تبادل كاتيوني با يون پتاسيم" از جمله عناوين مقاله هاي چاپ شده در اين شماره ماهنامه اكتشاف و توليد است.


بازگشت به آخرين اخبار
  مردگان آنانندكه روياهايشان مرده است.لوييز هي  
Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian