شنبه, 30 فروردین,1399
ارائه خدمات اداري عمومي و نگهداري و راهبري تاسيسات مورد نياز شركت نفت و گاز پارس در تهران


شماره مناقصه : 35-98-1086
عنوان مناقصه : ارائه خدمات اداري عمومي و نگهداري و راهبري تاسيسات مورد نياز شركت نفت و گاز پارس در تهران
شركت نفت و گاز پارس (كارفرما) در نظر دارد انجام خدمات ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله‌اي با شرايط زير به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد:

شرح پروژه:
ارائه خدمات اداري عمومي و نگهداري و راهبري تاسيسات مورد نياز شركت نفت و گاز پارس در تهران

شرايط مناقصه گر:
1- تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد.
2- توانایي ارائه ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ هشت ميليارد و ششصد و سي ميليون و هشتصد و سي و دو هزار و هفتصد و نوزده (8،630،832،719) ريال، تضامين قابل قبول به عنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار يكي از تضامين معتبر در آيين نامه تضمين معاملات دولتي مصوب 1394 مي باشد.
3- ارائه اساسنامه شركت و صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي وحسابداران رسمي ذيصلاح حداقل مربوط به سال گذشته و ترجيحا مربوط به سه سال آخر.
4- برآورد كارفرما: مبلغ مبلغ سيصد و سي و سه ميليارد و صد و چهل و يك ميليون و ششصد و سي و پنج هزار و نهصد و چهل و شش (333،141،635،946) ريال و براي مدت 24 ماه مي باشد.

نحوه دريافت اسناد استعلام:
از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد حداكثر سه روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد و مدارك ارزيابي كيفي به نشاني اينترنتي Lac.pogc.ir و www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز مراجعه فرمايند.لازم به توضيح است كه پس از انجام فرآيند ارزيابي كيفي، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد.
بديهي است ارائه مدارك هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

تاريخ تحويل پيشنهاد استعلام ارزيابي كيفي:
چهارده روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي.

تاريخ تحويل مدارك مناقصه:
تاريخ دريافت مدارك مناقصه و محل آن متعاقبا به اطلاع واجدين شرايط خواهد رسيد.

آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهاد:
طبق تاريخ هاي مندرج در اسناد مناقصه
لازم به ذکر است پیشنهادات ارائه شده توسط مناقصه گران تا 3 ماه معتبر می باشد.
در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي‌توانند با شماره تلفن 5 و 83762604-021(خدمات مناقصات) تماس حاصل نمايند.
Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian