یکشنبه, 31 فروردین,1399
خدمات تامين مواد اوليه، طبخ، توزيع غذا و اداره رستوران و ارائه خدمات هتلداري و تنظيفات در سكوهاي دريايي ناحیه دو پارس جنوبي


شماره مناقصه : 35-98-1082
عنوان مناقصه : خدمات تامين مواد اوليه، طبخ، توزيع غذا و اداره رستوران و ارائه خدمات هتلداري و تنظيفات در سكوهاي دريايي ناحیه دو پارس جنوبي
شركت نفت و گاز پارس (كارفرما) در نظر دارد انجام خدمات ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله‌اي با شرايط زير به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد:

شرح پروژه:
خدمات تامين مواد اوليه، طبخ، توزيع غذا و اداره رستوران و ارائه خدمات هتلداري و تنظيفات در سكوهاي دريايي ناحیه دو پارس جنوبي شامل سكوهاي SPD7، SPD8، SPD9، SPD10، SPD11، SPD12A، SPD12B، SPD12C، SPD15، SPD16، SPD14A، SPD14B، SPD14C، SPD14D، SPD22، SPD23، SPD24A، SPD24B پارس جنوبي واقع در 105 كيلومتري ساحل عسلويه مطابق با مشخصات فنی ذکر شده در اسناد مناقصه

شرايط مناقصه گر:
1- تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد.
2- داراي گواهي نامه تأييد صلاحيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي باشد.
3- توانایي ارائه ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ هشت ميليارد و سيصد و هشتاد و هفت ميليون و ششصد و سيزده هزار و ششصد و شصت و هفت ( 8،387،613،667 ) ريال، تضامين قابل قبول به عنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار يكي از تضامين معتبر در آيين نامه تضمين معاملات دولتي مصوب 1394 مي باشد.
4- ارائه اساسنامه شركت و صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي وحسابداران رسمي ذيصلاح مربوط به حداكثر سه سال گذشته.
5- برآورد كارفرما: مبلغ سيصد و بيست ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون و ششصد و هشتاد و سه هزار و سيصد و پنجاه و پنج ( 320،980،683،355 ) ريال.براي مدت 18 ماه مي باشد.

نحوه دريافت اسناد استعلام :
از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد حداكثر سه روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد و مدارك ارزيابي كيفي به نشاني اينترنتي Lac.pogc.ir و www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز مراجعه فرمايند .لازم به توضيح است كه پس از انجام فرآيند ارزيابي كيفي ، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد .
بديهي است ارائه مدارك هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد .

تاريخ تحويل پيشنهاد استعلام ارزيابي كيفي :
چهارده روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي.

تاريخ تحويل مدارك مناقصه:
تاريخ دريافت مدارك مناقصه و محل آن متعاقبا به اطلاع واجدين شرايط خواهد رسيد.

آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهاد:
طبق تاريخ هاي مندرج در اسناد مناقصه

لازم به ذکر است پیشنهادات ارائه شده توسط مناقصه گران تا 3 ماه معتبر می باشد.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي‌توانند با شماره تلفن 5 و 83762604-021(خدمات مناقصات) تماس حاصل نمايند.

Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian