شنبه, 11 مرداد,1399
خرید سه قلم نشانگر گاز


شماره مناقصه : WSS-9851784
عنوان مناقصه : خرید سه قلم نشانگر گاز 
شرکت نفت و گاز پارس در نظر دارد خرید سه قلم نشانگر گاز مورد نياز خود را با برگزاري مناقصه عمومی و دو مرحله ای طبق شرايط زير از طريق يك شركت واجد صلاحيت تأمين نمايد.

شرايط و مدارک لازم جهت دريافت استعلام ارزيابي كيفي:
الف) داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار
ب)‌ اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت و آخرين آگهي‌ تغييرات (مندرج در روزنامه رسمي)
ج)‌ ارائه کد اقتصادی، شناسه ملي
د) صورت هاي مالي حسابرسي شده مربوط به حداكثر سه سال گذشته

از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي‌گردد بلافاصله پس از چاپ آگهي اول و حداكثر 3 (سه) روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم به نشاني اينترنتي setadiran.ir ، سامانه تداركات الكترونيكي دولت مراجعه نموده و نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.

لازم به توضيح است كه پس از ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد. بديهي است ارايه مدارك هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

• نظر به اينكه به استناد بخشنامه معاون محترم پژوهش و فناوري وزارت نفت، به شماره 213943/97 مورخ 10/5/1397، كليه خريد هاي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت در تمامي سطوح معامله بايستي از طريق سامانه تأمين الكترونيكي كالاي صنعت نفت (EP) صورت پذيرد، انعقاد قرارداد و انجام خريد صرفاً با تأمين‌كنندگاني كه نام آن‌ها در فهرست بلند سامانه مذكور قرار دارد، امكان‌پذير است. بنابراين مناقصه‌گر موظف به انجام تشريفات لازم جهت قرارگرفتن در فهرست سامانه مذكور تا تاريخ انعقاد قرارداد بوده و هرگونه تبعات ناشي از عدم رعايت مقررات فوق، متوجه مناقصه‌گر خواهد بود.
• آخرين مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزيابي كيفي: دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي
• تاريخ و محل تحويل اسناد مناقصه: متعاقبا به اطلاع واجدين شرايط خواهد رسيد.
• آخرين مهلت تحویل پیشنهاد و تاریخ گشایش پیشنهادها: طبق تاریخ های مندرج در اسناد مناقصه.
• لازم به ذکر است پیشنهادهاي ارائه شده توسط مناقصه‌گران می‌بایست حداقل تا 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر، متقاضيان مي‌توانند با شماره تلفن 5 و 83762604-021 تماس حاصل نمايند.

Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian