یکشنبه, 12 مرداد,1399
خرید 2 دستگاه كندانسور سيستم سرمايشي


شماره مناقصه : WSD - 9511545
عنوان مناقصه : خرید 2 دستگاه كندانسور سيستم سرمايشي 
شرکت نفت و گاز پارس در نظر دارد خرید 2 دستگاه كندانسور سيستم سرمايشي مورد نياز خود را با برگزاري مناقصه عمومی و دو مرحله ای طبق شرايط زير از طريق يك شركت واجد صلاحيت تأمين نمايد.

شرايط و مدارک لازم جهت دريافت استعلام ارزيابي كيفي:
الف) داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار
ب)‌ اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت و آخرين آگهي‌ تغييرات (مندرج در روزنامه رسمي)
ج)‌ ارائه کد اقتصادی، شناسه ملي
د) صورت هاي مالي حسابرسي شده مربوط به حداكثر سه سال گذشته

از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي‌گردد بلافاصله پس از چاپ آگهي اول و حداكثر 3 (سه) روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم تا پايان ساعت اداري، به نشاني اينترنتي setadiran.ir ، سامانه تداركات الكترونيكي دولت مراجعه نموده و نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.

لازم به توضيح است كه پس از ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد. بديهي است ارايه مدارك هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

• كالاي مورد درخواست وفق مشخصات فني سازنده اصلي مي بايست از سازندگان داخلي پيشنهاد و تأمين گردد.
• نظر به اينكه به استناد بخشنامه معاون محترم پژوهش و فناوري وزارت نفت، به شماره 213943/97 مورخ 10/5/1397، كليه خريد هاي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت در تمامي سطوح معامله بايستي از طريق سامانه تأمين الكترونيكي كالاي صنعت نفت (EP) صورت پذيرد، انعقاد قرارداد و انجام خريد صرفاً با تأمين‌كنندگاني كه نام آن‌ها در فهرست بلند سامانه مذكور قرار دارد، امكان‌پذير است. بنابراين مناقصه‌گر موظف به انجام تشريفات لازم جهت قرارگرفتن در فهرست سامانه مذكور تا تاريخ انعقاد قرارداد بوده و هرگونه تبعات ناشي از عدم رعايت مقررات فوق، متوجه مناقصه‌گر خواهد بود.
• آخرين مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزيابي كيفي: تا دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي در سامانه فوق‌الذكر بارگزاري نماييد.
• تاريخ و محل تحويل اسناد مناقصه: متعاقبا به اطلاع واجدين شرايط خواهد رسيد.
• آخرين مهلت تحویل پیشنهاد و تاریخ گشایش پیشنهادها: طبق تاریخ های مندرج در اسناد مناقصه.
• لازم به ذکر است پیشنهادهاي ارائه شده توسط مناقصه‌گران می‌بایست حداقل تا 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.


Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian