مدیریت امور مالی

مديريت امور مالي با مشاركت ساير مديريتهاي شركت در سياست گذاري‌ها و تعيين خط مشي مالي شركت براي طراحي و مهندسي طرحهاي بزرگ و صيانت از ميادين پارس جنوبي، پارس شمالي ، گلشن و فردوسي همراه بوده و مجري سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب كلي (مجمع عمومي و هيات مديره) براي دستيابي به اهداف و برنامه‌هاي آتي شركت مي‌باشد.

فعاليتهاي در اين حيطه مديريت ، مستلزم سازماني تخصصي و وسيع در كليه سطوح و رشته‌ها و همچنين كادر پرسنلي متعهد و متخصص است.


اهم وظايف و اهداف مديرت امور مالي به شرح ذيل مي‌باشد:

استانداردسازي فرآيندهاي مالي با به‌كارگيري سيستم‌هاي نوين مالي

نگهداشت و افزايش توان مالي شركت از طريق اعمال مديريت نقدينگي و گسترش منابع مالي، جذب سرمايه‌گذاري، انتشار اوراق مشاركت، استفاده از توان تامين كنندگان مالي در كنار منابع داخلي شركت ملي نفت ايران

مديريت منابع شركت جهت صيانت از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در راستاي نيل به اهداف طرح توسعه ميدان مشترك پارس جنوبي

به‌كارگيري و استفاده از فنون مديريت پيشرفته جهت طرح‌ريزي، سازماندهي، هدايت،‌ هماهنگ كردن، كنترل و ارزيابي عوامل و عناصر موثر در كليه فعاليهاي مالي در تهران و مناطق عملياتي

تعيين خط‌مشي، برنامه‌ريزي و آموزش نيروي انساني تحت سرپرستي جهت ايجاد بستر مناسب براي اجراي سيستم اطلاعات و روشهاي مالي و ارايه گزارشات و پاسخگويي به سازمانها و نهادها در حدود موازين، ضوابط و دستورالعمل‌ها

به طور كلي هدف اصلي مديريت امور مالي، ارايه اطلاعات لازم و مفيد با تجزيه و تحليل صحيح صورتهاي مالي اساسي براي تصميم‌گيري درون سازماني و برون سازماني مي‌باشد و يقينا تصميم‌گيري درست و به موقع بر منابع و مصارف سرمايه ، رمز موفقيت هر سازمان و شركت خواهد بود

واحدهاي امور مالي كه همگام با ساير مديرتها جهت پيشبرد اهداف شركت همراه و پويا مي‌باشند شامل : واحدهاي تامين و تخصيص منابع، سرمايه‌گذاري بررسي‌هاي مالي،‌ مالي طرحها، سندرسي، روشها و مقررات مالي، امور بانك و بيمه و تطبيق اسناد امور مالي،‌ خزانه، بودجه و كنترل هزينه‌ها، حسابداري حقوق، حسابداري مالي،‌حسابداري قراردادها و سفارشات و حسابداري صنعتي در تهران و مناطق عملياتي شركت مي‌باشد.
 
Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian