طرح توسعه لایه های نفتی
لایه‌های نفتی میدان پارس جنوبی در فاصله 100 کیلومتری از سواحل ایران در خلیج فارس و در اعماق 900 تا 1200 متري از سطح دریا قرار دارد. بخش اصلی ساختمان لایه‌های نفتی در کشور قطر قرار داشته كه به نام میدان الشاهین شناخته می‌شود.

ساختمان لایه‌های نفتی در بخش ایرانی در طي سال‌های 1367 و 1368 بر مبنای داده‌های لرزه‌نگاری شناسایی شد. سه حلقه چاه توصیفی در نواحی مختلف در طي سال‌های 1379 تا 1381 حفر و پس از آن توسعه بخشي از اين ميدان از طريق قرارداد بیع متقابل با هدف تولید روزانه 35هزار بشکه نفت به شرکت توسعه پتروایران در سال 1384 واگذار شد. تولید از لایه‌های نفتی در پایان سال 1395 با استفاده از شناور فرآورشي (FPSO) آغاز شد. 
Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian