مدیریت امور حقوقی و پیمانها
مديريت امور حقوقي و قراردادها عهده دار وظايف زير مي باشد:

1- تنظيم اسناد و مدارك ،مناقصه ، مزايده و كليه فرآيندهاي مناقصات و خريد خدمات مشاور و مراحل معاملاتي كه منتج به عقد قرارداد در زمينه هاي مختلف مي گردد .

2-تهيه و تنظيم قرارداد براساس شرايط مناقصه و شرح كار و استاندارد هاي شركت و نيز رعايت ضوابط و مقررات تجارت بين المللي در عقد قراردادهاي خارجي و نيز ضوابط و مقررات داخلي در عقد قراردادهاي داخلي.

3-نظارت و كنترل بر معاضدت قضايي كاركنان در مراجع قضايي كه مرتكب جرائم غير عمد در حين انجام وظيفه گرديده اند ، دفاع از آنان ،جلب رضايت شكات در مراحل تحقيق و دادگاه و انعقاد قرارداد با وكلاي دادگستري جهت پيگيري وظايف فوق.

4-بررسي و اظهار نظر در مورد مكاتبات در خصوص اختلاف شركت با پيمانكاران داخلي و خارجي و بررسي اختلافات مالياتي و بيمه اي و اجرايي قراردادها و ارائه نظرات حقوقي در خصوص تفسير مواد و شرايط قراردادها و موافقت نامه ها و تاييد ترخيص ضمانت نامه هاي پيمانكاران ،تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران و ساير خدمات مشاوره اي حقوقي.

5-مشاورت و ارائه توضيح و رهنمود به مديريت ها در خصوص فلسفه و روشهاي قراردادها و مفاهيم بازرگاني و حقوقي آنها و همچنين اصلاح و بهبود روشها، مقررات و دستورالعملها.

6-همكاري و ارائه راهنماييهاي لازم به ديگر مديران شركت ، سازمانها و مجريان طرحها جهت انجام امور مربوط به قرارداد از جمله نحوه مذاكره با پيمانكاران و مسائل مربوط به بيمه هاي داخلي و خارجي.

7-نظارت و سرپرستي بر انجام مذاكراتي كه با پيمانكاران،مشاوران و سازندگان داخلي و خارجي صورت ميگيرد و اهتمام جهت حفظ منافع شركت.

8-مديريت و حضور فعال در جلسات مربوط به بيع متقابل ،كميسيون هاي ويژه مناقصات ،پيمانكاران طرحها و ساير امور مربوط به قراردادها و انجام مذاكرات قراردادي با پيمانكاران و مشاوران و نهايي نمودن قرارداد و حل و فصل اختلافات في مابين.

9-مطالعه و تشخيص و ارزيابي توانايي و كارايي پيمانكاران ،مشاوران و سازندگان داخلي و خارجي و ارائه پيشنهادات در مورد پيمانكاران واجد صلاحيت جهت شركت در مناقصات به مديريتهاي متقاضي و كميسيون مناقصات.

10-سرپرستي و حصول اطمينان از اظهار نظرهاي حقوقي نسبت به مسائل و مشكلات استخدامي يا اخراجي كاركنان و نيز اظهار نظر در مورد تخلفات و تعقيب جزايي كاركنان بر طبق ضوابط و مقررات موجود.

11-نظارت و سرپرستي و اظهار نظر در مورد مسائل امور حقوقي كه به نحوي مرتبط با عمليات اجرايي طرحهاي شركت مي باشد و ارائه خدمات حقوقي كه تحت عنوان وظايف امور حقوقي در اساسنامه شركت ملي نفت ايران و قانون برگزاري مناقصات و يا مصوبه هاي مجمع عمومي و هيات مديره به آن امور اشاره يا ارجاع مي شود.

12-نظارت، كنترل و سرپرستي بر تحصيل و تملك اراضي مورد نياز شركت، پرداخت وجوه آن ، پرداخت خسارت به صاحبان خسارت ديده(عرصه-اعياني-زراعت)

13-نظارت بر جلسات و مباحث قراردادي با پيمانكاران در زمان انقضاي مدت قراردادها به منظور حل و فصل اختلافات احتمالي ، دادن تغييرات و تعديل نرخ و مدت.

14-نظارت بر پيگيري و ارتباط با مقامات وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تامين اجتماعي در مورد چگونگي و شمول قانون مالياتهاي مستقيم و حق بيمه سازمان تامين اجتماعي بر پيمانهاي داخلي و خارجي شركت.

15-نظارت بر چگونگي انجام پيمانها از نظر زمانبندي ، محاسبه ،جرائم تاخير بر اساس مفاد قرارداد ، با همكاري واحدهاي متقاضي و امور مالي و تهيه گزارش تفصيلي براي مقامات ذيربط.

16-نظارت بر كنترل و بررسي مذاكرات قراردادي(اجرايي، پيمانكاري ،بيمه و...) و در صورت لزوم شركت در جلسات مذاكره به منظور توجيه مواضع حقوقي و سياستهاي شركت ملي نفت ايران در شركت نفت و گاز پارس.

17-نظارت و سرپرستي بر جمع آوري كليه اطلاعات مربوط به قوانين ،مقررات و مصوبات و دستورالعمل هاي داخلي و بين المللي در خصوص موضوع فعاليتهاي شركت از طريق دسترسي به ماخذ رسمي ،شبكه هاي اينترنتي، كنوانسيونهاي بين المللي و منطقه اي (حقوق تجارت، بازرگاني و داوري).

18-شناسايي كارشناسان و مشاورين داخلي و خارجي ذيصلاح اعم از حقيقي ، حقوقي و عنداللزوم جذب ، آموزش و ايجاد هماهنگي هاي لازم جهت بكارگيري آنان در حوزه هاي حقوقي و قراردادي.

19-همكاري با بازرسان و حسابرسان به منظور دسترسي آنان به اطلاعات مورد نياز جهت حسن انجام ماموريت آنان.

20-نظارت بر رسيدگي گزارشات ارائه شده از طرف نهادهاي نظارتي اعم از سازمان بازرسي كل كشور، حسابرسي داخلي نفت ، ديوان محاسبات و ساير نهادهاي ديگر و دستور تهيه جوابيه.

21-سرپرستي و نظارت بر تعقيب دعاوي له و عليه شركت اعم از حقوقي ، دعاوي ، اراضي و تهيه لوايح قانوني و حضور در جلسات و مراجع قضايي ملي و بين المللي بمنظور دفاع از حقوق شركت.

22-عضويت و شركت در جلسات كميته مشترك مديريت(JMC) در طرح هاي بيع متقابل

 
Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian