سایر پروژه های اجرا شده

• انبارهای لوازم یدكی فازهای 4 و 5
• انبارهای لوازم یدكی فازهای 6 و 7 و 8
• جابجایی خط انتقال گاز 56 اینچی عسلویه - كنگان ( فازهای 1 و 2 و 3 )
• احداث ساختمان مركز مراقبت دریا برای مدیریت عملیات واقع در سایت عسلویه
• احداث پست برق موبایل شیرینو

Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian