حسابرسی داخلی
اهم وظایف حسابرسی داخلی:

1-كنترل كليه قراردادهاي شركت اعم از قراردادهاي پيمانكاران اصلي پروژه ها و طرح هاي پشتيباني و قراردادهاي مشاوره‌اي و تامين نيروي انساني به منظور حصول اطمينان از رعايت دستورالعملها و مقررات صنعت نفت و قوانين كشور جمهوري اسلامي ايران.
2-نظارت بر چگونگي ثبت و نگهداري ومديريت منابع تامين مالي طرحها و پروژه ها اعم از اوراق مشاركت، فايننس، ريفايننس، بيع‌متقابل، ذخيره ارزي، صندوق انرژي، نيكو، منابع داخلي و مصارف مربوط به تفكيك طرح و پروژه.
3-تجزيه وتحليل گزارشات وحصول اطمينان از انجام بموقع برنامه های حسابرسی در مورد کليه فعاليتهای مالی و غير مالی شركت و ايجاد اصلاحات لازم.
4-حصول اطمينان از رعايت دقيق دستورالعمل ها و آيين نامه ها و روشهايی برای محافظت از دارايی ها و تمامي منابع و درآمدهای شركت و انجام صحيح مصارف و هزينه ها.
5-ارزيابي و كنترل كليه خدمات پشتيباني و تخصيصي به طرحها و پروژه ها، اجاره ماشين آلات، ارائه خدمات به اشخاص ثالث و پيمانكاران و رسيدگي به نحوه تسهيم هزينه ها در حسابهاي شركت.
6-بررسی نتايج اقدامات صورت گرفته در خصوص کنترل موثر بودن دستور العملها و کنترلهای پيش بينی شده در مورد فعاليتهای غير مالی و صحت اطلاعات گزارش شده توسط دواير مختلف به مديريت شركت.
7-تحليل گزارشات مربوط به بررسي اجراي دقيق قراردادها و مطابقت پيشرفت واقعي با برنامه و همخواني آن باپرداختهاي انجام شده.
8-بررسی نتايج مطابقت گزارشها و صورتهای مالی نهايی با اسناد و مدارک و دفاتر مالي شركت و اطمينان از اين گزارشها.
9-نظارت برمستندسازي كليه فرايندها، انجام مهندسي و طراحي پروژه ها و بهره برداري از داراييها و چگونگي وضعيت مالكيت املاك و مستحدثات و تاسيسات شركت.
10-ارزيابي اقدامات انجام شده در خصوص كنترل صورت سود و زيان و ترازنامه شركت، بررسي و كنترل كليه حسابها از جمله حسابهاي بدهكاران و بستانكاران و تاييد مانده‌هاي بدهكاري و بستانكاري، حساب هزينه هاي جاري و سرمايه اي با توجه به بودجه‌هاي مصوب ومقررات و دستورالعملها و روشها و آئين‌نامه‌هاي مربوطه و اصول حسابداري.
11-نظارت بر اجراي دقيق مقررات اداري استخدامي صنعت نفت اعم از انتصابات و ترفيعات، اضافات شايستگي و حقوق و مزايا و ماموريتهاي داخلي وخارجي، حضور و غياب و درمان پرسنل و غيره.
12-كنترل کليه تعهدات شركت و انعكاس آن در حسابها و رسيدگي به اينكه تعهدات مزبور در ارتباط با فعاليتهای شركت بوده و روشها و کنترلهای موجود به نحوی است که از ثبت و انعکاس مصارف و هزينه ها و بدهی های که به شركت مربوط نيست جلوگيری می شود.
13-حصول اطمينان از متناسب بودن ساختار سازماني جهت انجام وظائف شغلي در تمام سطوح سازمان.
14-حصول اطمينان از حسن انجام بررسي و كنترل عمليات مربوط به مزايده ها، مناقصه ها وانتخاب پيمانكاران داخلي و خارجي جهت انجام پروژه‌ها و همچنين بررسي نحوه عقد قراردادها جهت حصول اطمينان از رعايت كليه مقررات، دستورالعملها و استانداردهاي موجود و حفظ منافع شركت.
15-نظارت بر رضايتمندي اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با شركت و رعايت طرح اكرام ارباب رجوع.
16-نظارت بر عمليات مربوط به خريدهاي محلي و سفارشات و خريدهاي داخلي و خارجي اموال و كالاهاي پروژه اي، ماشين آلات، دستگاهها و قطعات و لوازم مورد نياز واحدهاي مختلف شركت و همچنين عمليات از رده خارج كردن، نقل و انتقال و فروش آنها و سيستم كالا و اموال شركت.
17-نظارت بر گزارشات و ارائه پيشنهاد در مورد بررسي هاي اقتصادي پروزه ها و قابليت اتكا به فن آوري اطلاعات، بهبودروشها و فرايندها وكارائي،كارآمدي و اثربخشي عملكرد تمامي بخشهاي شركت.
18-حصول اطمينان از رفع موارد مندرج در گزارش حسابرسان مستقل و بازرسي كل، ديوان محاسبات و ساير دستگاههاي نظارتي و برقراري ارتباط موثر با آنها.
19-ارزيابي برنامه زمانبندي تحويل موقت و قطعي پروژه ها و علل افزايش و كاهش كاري و تاثير آن بر قيمت تمام شده طرح و پروژه ها و حصول اطمينان از قابل اتكا بودن برآورد مبالغ اوليه و الحاقيه هاي پيمان.
20-ارزيابي وکنترل امور مربوط به عمليات خزانه، حسابهاي بانكي ارزي و ريالي و صندوق ها و تنخواه گردان از نظر وجوه نقد، اسناد بهادار و ضمانت نامه ها، كنترل حساب دارائی های منقول و غير منقول، هزينه های سرمايه ای و جاری و پرداختهای علی الحساب و پيش پرداخت و نظارت بر چگونگي اجرا و مديريت نقدينگي و اعتبارات و صورت گردش وجوه نقد.
21-حصول اطمينان از كفايت و نظامند بودن سيستم آموزش در راستاي اجراي پروژه ها و مرتبط بودن دوره هاي آموزشي با نيازهاي فني و تخصصي شركت و تطبيق دوره هاي برگزارشده با برنامه مدون آموزشي.
22-رسيدگی به موارد خاصی که ممکن است در نتيجه حسابرسی های انجام شده ضروری تشخيص داده شود و يا از طرف مدير عامل به واحد حسابرسی ارجاع گردد.
23-حصول اطمينان از رعايت مسايل زيست محيطي در اجراي پروژه ها و طرحهاي شركت.
Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian