طرح های تکمیلی
به منظور تكميل و بهره برداري بهينه از پروژه هاي ميادين گازي پارس جنوبي، شمالي، گلشن، فردوسي و فرزاد نياز به تعريف طرح هاي تكميلي و اجراي آنها همزمان با پيشرفت پروژه هاي فوق مي باشد.

بدين منظور جهت هماهنگي، اولويت بندي منابع و هدايت اين طرح ها در راستاي چشم انداز و اهداف عاليه شركت نفت و گاز پارس، اين طرح ها و پروژه ها در مديريت طرح هاي تكميلي متمركز شده اند.

در حال حاضر علاوه بر طرح هاي تكميلي فازهاي در حال بهره برداري پارس جنوبي، برخي از طرح هاي تكميلي به شرح زير مي باشند:
طرح هاي نيروگاهي و خطوط انتقال نيرو
پروژه احداث تاسيسات ذخيره سازي و ايستگاه اندازه گيري ميعانات گازي
پروژه احداث واحد مرکاپتان زدایی از میعانات گازی (DMC )

Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian