بازرسی و حفاظت فنی
حوزه فعاليت هاي فني و تخصصي:
واحد بازرسی فنی شرکت نفت و گاز پارس، واحدی ستادی، مستقل و زيرنظر مستقيم مديرعامل است و از سه بخش بازرسي فني طرح‌ها، سیستم‌های خوردگی و حفاظت فني و تضمين كيفيت در مديريت طرحهاي توسعه‌اي و بخش بازرسي و حفاظت فني عمليات در مديريت توليد و عمليات تشكيل شده است.

این امور با بهره‌مندي از كارشناسان خبره و با تجربه دانش‌آموخته دانشگاه‌هاي معتبر كشور در راستاي کنترل و تضمین کیفیت مراحل طراحي، ساخت و راه‌ا‌ندازي تأسيسات پالايشگاهي، فراساحلي و خطوط لوله طرحهاي توسعه‌اي و بهره‌برداري ايمن و پايدار از تاسيسات فراساحل و خطوط لوله همگام با فن‌آوري روز دنیا فعالیت مي‌کند.

با توجه به دامنه حضور شركت نفت و گاز پارس در هر دو حوزه توسعه طرحها و بهره‌برداري از ميادين نفت و گاز، نقش واحد بازرسی فنی از مراحل اولیه طرح‌های توسعه‌ای تا بهره‌برداری و پايان عمر كاري تأسيسات به منظور حصول اطمينان از تضمين كيفيت احداث و راه‌اندازي، يكپارچگي تأسيسات، بهره‌برداري ايمن و پايدار و مديريت خوردگي در همه مراحل مهندسي، تأمين كالا، ساخت، نصب و بهره‌برداري حائز اهمیت است.

اهم فعالیت‌های بازرسی فنی در مراحل مختلف توسعه طرح‌ها به شرح ذیل است:
بازرسي فني در مراحل اولیه توسعه طرح‌ها شامل امکان‌سنجی و مطالعات اولیه، تدوین طرح جامع توسعه، تدوین قرارداد و شرح خدمات، شناسايي و ارزيابي پيمانكاران و سازندگان و طراحی/مهندسی، در كارگروه‌هاي تخصصي حضور فعال داشته و در جمع‌آوری اطلاعات، تدوین و بازبيني/بازنگری کلیه مدارک قراردادی و طراحی پایه و تفصیلی، مشخصات فنی، رویه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های بازرسی، در زمینه‌های كنترل و تضمين كيفيت و انتخاب مواد، انتخاب روش‌هاي كنترل خوردگي داخلي و خارجي تاسيسات و خطوط لوله و مهندسي خوردگي مشارکت می‌کند.

بازرسي فني جهت تضمين كيفيت كالا و تجهیزات در حوزه‌هاي تكميل چاه‌هاي توليدي، ادوات درون و سرچاهي، لوله‌هاي جداري و مغزي، لوله‌هاي مقاوم به خوردگي CRA، سكوهاي دريايي، خطوط لوله و تأسيسات خشكي، بر فعالیت‌های ارزيابي صلاحیت سازندگان، سفارش‌گذاري، تدوين برنامه‌هاي بازرسي، آزمون‌هاي تأييد صلاحيت روش ساخت و بازرسي‌هاي حين ساخت و تحویل نظارت داشته و گزارش‌ها و مدارک مربوط را بازبینی و ارزيابي می‌کند.

بازرسی فنی در مرحله ساخت، نصب و راه‌اندازی اولیه تأسیسات بر اساس مشخصات فني پروژه‌ها و استانداردهای مرجع، بر فعالیت‌های جوشکاری، ساخت و نصب مخازن و تجهیزات، اجرا و راه‌اندازي سامانه حفاظت كاتدي، اعمال رنگ و پوشش‌ها، آزمون‌های کنترل کیفی مخرب و غیرمخرب، تهیه گزارش‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مربوط و مميزي سيستم‌هاي كنترل كيفي پيمانكاران و شركت‌هاي بازرسی شخص ثالث نظارت دارد.

در بهره‌برداري از سكوها و خطوط لوله دريايي و به منظور توليد ايمن، پايدار و دوستدار محيط زيست، بخش بازرسي و حفاظت فني عمليات در زمينه خوردگي خارجي با بازرسي و شناسايي نقاط آسيب‌ديده خارجي و اعمال و بازرسي رنگ و پوشش‌ها، پايش و نظارت بر حفاظت کاتدی خطوط لوله و تاسيسات فراساحل، ارزیابی وضعيت خوردگي داخلي خطوط لوله از طریق پایش سامانه‌های خوردگی و روش‌هاي پیشرفته از قبیل پیگ‌رانی هوشمند، شناسايي، انتخاب و ارزيابي كيفي و نحوه و ميزان تزريق مواد بازدارنده، تدوین گزارش‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مربوط به خوردگی تأسیسات و تجهیزات فراساحل، شناسايي و ارزيابي و اظهارنظر فني بر انتخاب پيمانكاران تعمير و نگهداري تاسيسات دريايي و رنگ‌آميزي سكوهاي دريايي فعاليت می‌کند. در حيطه بازرسي فني برنامه‌ريزي و نظارت و انجام تعميرات اساسي سالانه سكوهاي دريايي بر اساس بازرسي بر مبناي ريسك RBI، ارزيابي و انتخاب روش‌هاي پيشرفته آزمون‌هاي غيرمخرب، ارزيابي و نظارت بر انجام بازرسي زيردريايي خطوط لوله و سكوهاي دريايي به روش ROV، تهيه و ارزيابي دستورالعمل‌هاي‌ جوشكاري تعميرات و نظارت بر اجراي آن، بررسي علل تخريب ادوات و تجهيزات فراساحل، تحلیل نتایج، تدوین اولویت‌ها و برنامه‌ریزی تعمیرات بر مبنای نتایج به‌دست آمده از جمله وظايف بازرسي و حفاظت فني عمليات است.

 

Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian