گزارش عملكرد اجرا و تحقق دولت الكترونيك در شركت نفت و گاز پارس
دولت الكترونيك يكي از مفاهيم رايج در دنياي امروز بوده و نتيجه كاربرد فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتي مي باشد . با توجه به مزاياي بسياري كه دولت الكترونيك براي كشورها دارد ، ارزيابي پيشرفت آن نيز اهميت فراواني را دارا است. شركت ملي نفت ايران درراستاي اجراي سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و نيز دستورالعمل ها و بخشنامه هاي ابلاغي دولت و سازمان هاي بالادستي در خصوص توسعه الكترونيك با به كارگيري كليه ظرفيت هاي سازماني اقداماتي را به منظور رهنمون ساختن اهداف ترسيم شده در نقشه جامع توسعه دولت الكترونيك پرداخته است تا بتواند نقش به سزايي در جريان اجرايي نظام اداري را ايفا نمايد.
اقدامات به شرح ذيل مي باشد :
. احصاء بازبيني و بروز رساني خدمت شركت نفت و گاز پارس در سامانه مديريت خدمات سازمان اداري و استخدام كشور به آدرس www.gservice.aro.gov.ir
. تهيه و انتشار شناسنامه خدمات تأييد شده در درگاه اينترنتي شركت نفت و گاز پارس به آدرس WWW.POGC.ir
. تهيه و انتشار توافقنامه سطح خدمت براي تمامي خدمات منطبق بر استاندارهاي ابلاغي سازمان اداري و استخدامي كشور در درگاه اينترني شركت نفت و گاز پارس به آدرس WWW.POGC.ir
تدوين و ارائه برنامه عملياتي توسعه دولت الكنرونيك منطبق بر برنامه جامع سه ساله نظام اداري .
. تهيه شناسنامه به روز پروژه هاي فاوا مرتبط با خدمات احصا شده
. الكترونيك كردن خدمت با عنوان بازرسي و پاسخگويي به شكايات در منو ميز خدمت درگاه WWW.POGC.irمي‌توانند خدمات را درخواست نمايند .
. پيكر بندي تارنماي دستگاه بر اساس استاندارد ارائه شده از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور انجام شده است و تمامي ويژگي هاي زير را دارا مي باشد .
1.كاربر پسند بودن تارنما ( قابليت جستجو – قابليت اجرا در كليه مرورگرها – قابليت اجرا بر روي دستگاه هاي قابل حمل )
2.شفافيت تارنما ( نمايش تاريخ به روز رساني در صفحه اول وب سايت – انتشار اطلاعيه ها و بخشنامه هاي به روز – انتشار شماره هاي تماس - انتشار شناسنامه خدمات – انتشار ساختار ، نام و عنوان مديران و ارتباط مستقيم در وبسايت با ايشان . درج تاريخ براي كليه مطالب وب سايت . )
3. كيفيت خدمات تارنما ( نحوه و كيفيت اطلاع رساني خدمات منطبق با دستور العمل ارسالي از سوي سازمان – داشتن نظر سنجي فعال در مورد هر يك از خدمات )
4 . دسترس پذيري تارنما . در دسترس بودن سايت به زبان دوم – استاندارد بودن نام دامنه تارنما – استاندارد بودن سرعت زمان بارگذاري وب سايت )
5. دسترس پذيري اطلاعات ( سوالات متداول – پيوند به دستگاهاي مختلف – استفاده از ابزارهاي شيكه هاي اجتماعي داخلي – انتشار گزارشات دستگاه – انتشار اخبار مناقصات و مزايدات و لينك به سامانه ستاد )
6.ارائه بيانيه حريم خصوصي در پرتال شركت ملي نفت ايران به آدرس WWW.POGC.ir
*اصلاح فرآيندها بر اساس اهداف برنامه سه ساله اصلاح نظام اداري ، زير خدمات داراي اولويت ، انتخاب شده و بر اساس شاخص هاي مشخص اقدامات اصلاحي ، تعيين و اجرا شدند .
.بهره گيري و استفاده از فناوريهاي نوين در ارائه خدمت براي مثال ساماته برگزاري الكترونيكي مناقصات نفت و گاز پارس
ارائه خدمات در ميز خدمت به صورت الكترونيك در آدرس www.POGC.ir
.دار بودن پست الكترونيك سازماني
.مكانيزه كردن فرآيند مكاتبات اداري و استفاده از شبكه سراسري درون دستگاهي
.جمع آوري الكترونيكي و تحليل نظرات مردمي
.استفاده از امضاء الكترونيكي معتبر در تعدادي از سامانه ها
.اخذ تأييديه از آزمايشگاهاي زير ساخت كليد عمومي ، مورد تأييد مركز دولتي صدور امضاي الكترونيكي ريشه كشور
.اخذ گواهينامه هاي امنيتي از سازمان پدافند غير عامل كشور
.ارائه الزامات قانوني در منو ميز خدمت پرتال شركت ملي نفت ايران به آدرس www.POGC.ir
.شركت در ارزيابي سازمان هاي نظير اداري و استخدامي كشور و سازمان فناوري اطلاعات
 
Copyright 2017 © Pars Oil and Gas Company :: Powered By Parsian