شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
نمایش فیلم / گزارش واحد مركزی خبر خرمشهر از عملیات انتقال سكوی B19 پارس جنوبی