شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
نماهنگ مروارید پارس