شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
ويدئو / مستند ايران زمين كاري از شبكه تلويزيوني پرس تيوي با موضوع قرارداد فاز 11پارس جنوبي با شركت توتال