شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE]
ویدیو / عملیات نصب نخستین عرشه فاز 13 پارس جنوبی در خلیج فارس